סימני ההתקנה

שימו לב: בכל מילה עשויים להופיע כמה סימני התקנה ללא תלות זה בזה.

מקרא

א, ב, כ – אות אחת או אותיות אחדות

אב, גד, בד, כר – מילה אחת או מילים אחדות

סימני ההתקנה

#אב# ספק מובאה; מובאה לא מדויקת מן המקורות; מובאה שמקורה לא זוהה בוודאות (למילים המוקפות נרשמו ערכים)
/אב/ הערת שוליים ששולבה בגוף הטקסט
{אב} הדגשה במקור
<!> כך במקור
<#> השמטה של טקסט (עברי) ארוך שאינו שייך לגוף החיבור
<> השמטה של טקסט (עברי) קצר שאינו שייך לגוף החיבור; השמטה של טקסט לועזי
<אב> פסוק מן המקרא; פסקה מן המשנה, מן התלמודים או מספרות מאוחרת יותר; הערת התקנה מילולית (למילים המוקפות לא נרשמו ערכים)
אב/ סוף שורה בשיר